• Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Početak Vijesti Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje
Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje PDF Ispis E-mail
Petak, 04 Mart 2011 14:12

Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava sve obrtnike/poslodavce da je Federalni zavod za zapošljavanje raspisao

JAVNI POZIV za učešće u Programu "zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika u 2011. godini".

 

 

U skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu i Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o odobravanju realizacije Programa zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika u 2011. godini, broj: 01/1-49-285/11 od 2.2.2011. godine, Federalni zavod za zapošljavanje raspisuje

JAVNI POZIV
za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika u 2011. godini

1. Poticajna sredstva Finansijska sredstva u iznosu od 2.000.000 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini.
Ova sredstva će se usmjeriti za:
• sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja osoba sa evidencije – povratnika sa 3.000 KM bespovratno po jednoj osobi,
• sufinansiranje samozapošljavanja povratnika u iznosu od 4.000 KM do 5.000 KM bespovratno po jednoj osobi, i to za pokretanje:
- poljoprivredne djelatnosti (stočarstvo, povrtlarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, voćarstvo, pčelarstvo ili druga grana poljoprivrede) u iznosu od 5.000 KM,
- zanatske djelatnosti (proizvodno i uslužno zanatstvo) u iznosu od 4.500 KM,
- seoskog turizma, ugostiteljstva ili druge djelatnosti u iznosu od 4.000 KM.


2. Korisnici
Korisnici bespovratnih sredstava su:
• poslodavci, registrirani na području Bosne i Hercegovine, koji će zaposliti nezaposlene osobe – povratnike,
• nezaposlene osobe – povratnici koji su se vratili u prijeratno prebivalište na području Federacije BiH a prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva,
• nezaposlene osobe – osobe koje će se vratiti u prijeratno prebivalište na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH a prijavljene su na evidenciji nezaposlenih prije objave Javnog poziva.


3. Prijava na javni poziv
3.1. Pravna lica – zapošljavanje
Uz prijavu na Javni poziv, pravna lica podnose:
• zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja povratnika (forma zahtijeva je dostupna u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba),
• ovjerenu kopija rješenja iz sudskog registra o registraciji firme ili ovjerena kopija rješenja o registraciji samostalne djelatnosti od nadležnog općinskog organa,
• kopiju identifikacijskog broja,
• poslovni plan,
• finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji izvještajni period (bilans stanja, bilans uspjeha, odnosno obrazac SPR1053 / izvještaj o poslovanju od nadležnog općinskog organa),
• dokaz – uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa,
• uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih,
• odluku o prijemu novih radnika u radni odnos po odobravanju sredstava,
• ovjerenu Izjavu:
- da će sufinansiranu osobu zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci o čemu će mjesečno dostavljati odgovarajući dokaz (specifikacije uz isplate plaća ovjerene u Poreznoj upravi, spisak osoba čije se zapošljavanje sufinansira i njihove potpisane i ovjerene platne liste),
- da neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja novih osoba po Programu,
- da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za osobe čije se zapošljavanje sufinansira po Programu, osim u zakonom predviđenim slučajevima.


3.2. Fizička lica – samozapošljavanje
Uz prijavu na Javni poziv, fizička lica podnose:
• zahtjev za sufinansiranje samozapošljavanja (forma zahtjeva je dostupna u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba),
• ovjerenu kopiju potvrde o povratku u prijeratno prebivalište ili ovjerenu kopiju rješenja o utvrđenom statusu raseljene osobe (izdato u općini u kojoj je ostvaren status raseljene osobe),
• ovjerenu kopiju lične karte
• uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih
• dokaz da je pokrenut postupak registracije obavljanja djelatnosti kod nadležnog općinskog organa,
• plan za realizaciju poslovne ideje (forma plana je dostupna u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba )
• ovjerenu Izjavu:
- da će dodijeljena sredstva koristiti namjenski za samozapošljavanje,
- da će obavljati registriranu djelatnost najmanje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora,
- da se neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.


4. Prioriteti kod odobravanja sredstava
Kod odobravanja sredstava namijenjenih za sufinansiranje zapošljavanja prioritet imaju poslodavci kojima se obezbjeđuje veće zapošljavanje u:
• proizvodnoj i izvozno orijentiranoj djelatnosti,
• proizvodnom i uslužnom zanatstvu,
• poljoprivredi, prvenstveno u proizvodnji organske hrane.
Kada je riječ o sufinansiranju samozapošljavanja fizičkih lica, prednost pod istim uvjetima na osnovu priloženih dokaza imaju: osobe sa invaliditetom, demobilisani / demobilizirani borci / branitelji, samohrani roditelji i članovi porodica šehida / poginulih boraca / branitelja, te osobe koje dostave dokaz o završenoj obuci iz poduzetništva (pokretanje – vođenje malog biznisa).


5. Obaveze nakon odobravanja sredstava
5.1. Pravna lica

Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Zavodom, a najdalje u roku od 30 dana, kao uvjet za isplatu odobrenih sredstava, poslodavac dostavlja:
• ugovor o radu sa osobom čije se zapošljavanje sufinansira, u trajanju od najmanje 12 mjeseci – ugovor o radu ne može biti sklopljen prije sklapanja ugovora sa Zavodom,
• ovjerenu kopiju obrasca JS 3100,
• uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da je osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, brisana sa evidencije nezaposlenih,
• potvrdu od nadležnog općinskog organa da zaposlene osobe imaju status povratnika,
• izjave osoba koje se zapošljavaju da su upoznate sa uvjetima Programa,
• mjeničnu izjavu i bjanko mjenicu kao instrument obezbjeđenja odobrenih sredstava koja će se aktivirati u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza.
Ukoliko se navedena dokumentacija neopravdano ne dostavi u zadanom roku izvršit će se raskid ugovora sa korisnikom.


5.2. Fizička lica
Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Zavodom, a najdalje u roku od 30 dana (kao uvjet za isplatu odobrenih sredstava), korisnik sredstava dostavlja:
• ovjerenu kopiju rješenja o registraciji zanata / obrta ili srodne djelatnosti,
• kopiju identifikacijskog broja,
• ovjerenu kopiju obrasca JS 3100,
• broj računa registrirane djelatnosti kod poslovne banke,
• ovjerenu kopiju predračuna ili ovjeren kupoprodajni ugovor (poljoprivredna djelatnost) o nabavci sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., u iznosu 40% od ukupne vrijednosti odobrenog iznosa po Programu,
• uvjerenje nadležnog biroa za zapošljavanje o brisanju evidencije nezaposlenih,
• bjanko mjenicu i mjeničnu izjavu kao instrument obezbjeđenja odobrenih sredstava (koja će se aktivirati u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza).
Ukoliko se navedena dokumentacija neopravdano ne dostavi u zadanom roku izvršit će se raskid ugovora sa korisnikom.


5.3. Obaveze Federalnog zavoda za zapošljavanje
Zavod će, nakon zaključivanja ugovora o zapošljavanju povratnika, poslodavcu isplatiti:
• 40% avansa ukupno odobrenih sredstava,
• 60% sredstava u naredna tri mjeseca, u jednakim ratama, uz napomenu da je poslodavac, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate, odnosno do isteka perioda obaveznog zapošljavanja (svih 12 mjeseci) obavezan dostaviti: spisak sufinansiranih osoba, specifikaciju uz isplatu plaća ovjerenu u Poreznoj upravi i potpisane platne liste zaposlenika.
Zavod će, nakon zaključivanja ugovora o samozapošljavanju povratnika, fizičkom licu isplatiti na račun njegove registrirane djelatnosti odobrena sredstva u dva dijela, i to 50% avansno za nabavku potrebnih sredstava za rad, opreme, repromaterijala, stoke i sl, a preostalih 50% nakon pravdanja nabavke istih, ovjerenom kopijom računa / fakture ili kupoprodajnog ugovora (poljoprivredna djelatnost).
Pravdanje nabavke potrebnih sredstava za rad, opreme, repromaterijala, stoke i sl, ne može biti niže od 50% odobrenih sredstava.
Također, korisnik sredstava je dužan, u toku trajanja ugovorene obaveze samozapošljavanja od 12 mjeseci, Zavodu dostavljati mjesečno specifikaciju uz isplatu plaće ovjerenu u Poreznoj upravi.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
Federalni zavod za zapošljavanje
ul. Đoke Mazalića br. 3
71 000 Sarajevo

s naznakom „Prijava na javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika u 2011. godini“.


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (28.2.2011.) u sredstvima javnog informisanja, odnosno do utroška sredstava ako u tom periodu ne pristigne dovoljan broj aplikacija.
Obrasci za apliciranje za učešće u Programu dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, Zavodu i na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba.
Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/562-900